Súkromná základná škola Žilina           Paneurópska vysoká škola           Stredisko Záujmovej Činnosti           Súkromné slov.-angl. gymnázium Žilina           Akreditované programy

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV PEVŠ

Informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia (bakalársky)

Termín podania prihlášky na 1. stupeň do: 30.4.2011
Prihlášky priniesť osobne alebo zaslať poštou na adresu: HLAVA, s.r.o., Oravská cesta 11,
010 01 Žilina

Základné náležitosti prihlášky:
  • prihláška musí byť vyplnená a podpísaná uchádzačom o štúdium (tlačivo ŠEVT),
  • v prihláške je potrebné vyznačiť jazyk, z ktorého bude uchádzač o štúdium robiť prijímaciu skúšku,
  • životopis podpísaný uchádzačom o štúdium,
  • potvrdenie lekára na prihláške o spôsobilosti uchádzača o štúdium,
  • overené vysvedčenia zo strednej školy (maturitné a aj zo 4. ročníka SŠ),
  • tohtoroční absolventi strednej školy aj potvrdenie strednej školy.

Uchádzači o bakalárske štúdium zaplatia poplatok za podanie prihlášky vo výške 16,60 EUR poštovou poukážkou na číslo účtu 2626117103/1100 (Tatrabanka, a.s.), variabilný symbol 201112. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu), na adresu: Bratislavská akademická spoločnosť, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.

Školné za jeden akademický rok bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2011/2012 je stanovené vo výške 2.000 EUR


Informácie o štúdiu na
FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA
Informácie o štúdiu na
FAKULTE PRÁVA
Súbory
na stiahnutie
NOVINKY
PEVŠ V ŽILINE – Externé štúdium
© 2010 - 2024 Hlava s.r.o. designed & powered by creoneo