Súkromná základná škola Žilina           Paneurópska vysoká škola           Stredisko Záujmovej Činnosti           Súkromné slov.-angl. gymnázium Žilina           Akreditované programy

O NÁS

Vítam Vás na stránke spoločnosti Hlava s.r.o.
Nájdete tu informácie o našej firme, jej prevádzke a prevádzkach s ňou spetých.

Hlava, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Oravská cesta 11, 010 01 Žilina,
IČO : 36 429 503, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Odd.Sro. VI.
č. 16110/L zabezpečuje:
- Prevádzkovanie Súkromnej základnej školy
- Prevádzkovanie Súkromného Slovensko-anglického gymnázia
- Spolupodieľa sa na činnosťi Ekonomickej fakulty BVŠP
- Spolupodieľa sa na činnosťi Právnickej fakulty BVŠP
- Základná umelecká škola
- Autoškola

Hlava, s.r.o. má v predmete podnikania / činnosti/
1. vyučovanie cudzích jazykov – anglický jazyk
2. vyučovanie cudzích jazykov – nemecký jazyk
3. vyučovanie cudzích jazykov – španielsky jazyk
4. vyučovanie cudzích jazykov – francúzsky jazyk
5. vyučovanie cudzích jazykov – ruský jazyk
6. organizovanie a poriadanie kurzov, školení, seminárov, spoločenských a športových podujatí
7. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
8. prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí a poskytovanie iných ako základných služieb spojených s prenájmom
9. výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
10. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Spoločníkmi spoločnosti sú:
Mgr. Marián Prievozník, trvale bytom Veľká Voda 838, 013 22 Rosina
Mgr. Nadežda Závodská, trvale bytom Oravská cesta 11, 010 01 Žilina
Mgr. Zuzana Oleárová, trvale bytom Na Malý diel č. 32, 010 01 Žilina

Spoločnosť má tieto orgány:
- Valné zhromaždenie
- konatelia

Prevádzkujeme vlastné renovované stravovacie zariadenie s kapacitou do 1000 stravníkov denne. Úžitková plocha budovy školy v správe Hlavy, s.r.o. je 11 000 m2. Priľahlé parkoviská umožňujú parkovať 150 motorovým vozidlám.

Naša firma sa podieľa na vzdelávaní tiež prostredníctvom kurzov a realizovaním fondov EÚ, doteraz sme vypracovali celkom 9 projektov EÚ. Zamestnávame spolu takmer 130 pracovníkov kompetentných vyučovať.

- anglický jazyk v plnom rozsahu, keďže školy sú anglicko- slovenské
- španielsky,
- nemecky
- francúzsky
- informatika a informačné systémy, internet a všetky oblasti s tým spojené
- manažment, marketing, národná hospodárska politika, logistika, mikroekonómia a makroekonómia, právne minimum a množstvo ďalších problematík,

Objekt školy je po rekonštrukcii vkusne, čisto upravený, moderne zariadený a nadštandardne vybavený. Máme celkom 6 učební výpočtovej techniky, jednu aulu pre 120 študentov, druhú aulu pre 100 študentov a tretiu pre 60 študentov. Zároveň máme svoj bufet a kaviareň, športoviská interiérové, / telocvičňa / športoviská exteriérov

Mgr. Marián Prievozník, tel. 0903 535 370, 0905 618 265mail : prievoznik.marian@zoznam.sk
PaedDr. Nadežda Závodská , tel. 0903 567 236 mail : nada.zavodska@inmail.sk
Mgr. Zuzana Oleárová , tel. 0903558335 mail : zuzanaolearova@gmail.com
Pevná linka : 041/ 7235315, 041/5683066

Materské centrum Včielka
Pre web Materského centra Včielka kliknite sem.

- moderne a bezpečne vybavené vnútorné aj vonkajšie priestory škôlky,
- milý a kvalifikovaný personál,
- rozšírenú výuku anglického jazyka hravou formou,
- pre staršie deti ponúkame anglický jazyk 1x týždenne aj prostredníctvom native speaker-a,
- od októbra 2013 vybavenie tried aj Montessori pomôckami a vyškolenými učiteľmi,
- rozmanitú krúžkovú činnosť podľa záujmov dieťaťa:
- music - hudobníček, art club, babygym, jogové cvičenia pre deti, drama club, montessori aktivity každodenného života – varenie, pečenie, enviromentálnu výchovu a iné,
- využívanie moderných technológií pri edukačnej činnosti – práca s PC, interaktívne tabule

Súkromná základná škola
Pre web Súkromnej základnej školy kliknite sem.

Súkromné gymnázium
Pre web Súkromného gymnázia kliknite sem.

Paneurópska vysoká škola
Pre web Paneurópskej vysokej školy kliknite sem.

Štúdium na detašovanom pracovisku Paneurópskej vysokej školy v Žiline je možné na následovných fakultách:

- Fakulta Práva
- Fakulta Ekonómie

Autoškola
Autoškola RNDr. Pavel Grančič pôsobí na trhu od roku 1995. Od roku 2006 pod hlavičkou Hlava sro. Žilina. Zameriava sa na výchovu vodičov skupiny B. Vykonáva výcvik na získanie vodičského oprávnenia skupiny B. Poskytuje kondičné jazdy pre vodičov skupiny B, ktorým chýba prax. Inštruktori autoškoly majú vysokoškolské pedagogické vzdelanie, majú individuálny prístup ku každému účasníkovi kurzu. Máme vlastné autocvičisko. V autoškole panuje priateľská, takmer rodinná atmosféra. neustále sa prispôsobujeme požiadavkám moderného výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie. Za našu priority považujeme, aby naši klienti boli pripravení po absolvovaní výcviku a úspešnom zvládnutí záverečných skúšok jazdiť samostatne a bezpečne. Na základe štatistík autoškola dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky.

Kontakt: grancic@stonline.sk
Tel.: 041/4214207

Mladosť - Škola Juda
Od roku 2005 oddiel džudo spolupracuje so Súkromnou základnou školou Oravská cesta. Vedú sa tu krúžky pohybovej prípravy a džuda pre žiakov ZŠ a neskôr tu začala prebiehať celá tréningová činnosť oddielu džudo. K najúspešnejším pretekárom oddielu patria aj žiaci Súkromného gymnázia Oravská cesta Matej Poliak a František Zicho. Mgr. Branislav Šustek, ktorý bol učiteľom SZŠ Oravská ako prvý viedol krúžok pohybovej prípravy v SZŠ Oravská cesta.

Lentilky - Detský scénický tanec
Pre web Detského tanečného zboru Lentilky kliknite sem.

Súbor sa venuje hudobno-pohybovej príprave a rozvoju tanečných schopností tanečníkov v súčasných tanečných dis-ciplínach (Disco, Hip-Hop, Disco Show, Dance Show) s prejavom v individuálnej (sólo, duo) i kolektívnej forme (formácie, skupiny). Výsledky práce tréneriek - choreografiek s viac než 100 tanečníkmi sú viditeľné na samotných tanečníkoch i v myslenej vitríne úspechov súboru, ktorých úplný výpočet by bol plošne i časovo veľmi náročný.

Informácie o štúdiu na
FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA
Informácie o štúdiu na
FAKULTE PRÁVA
Súbory
na stiahnutie
NOVINKY
PEVŠ V ŽILINE – Externé štúdium
© 2010 - 2023 Hlava s.r.o. designed & powered by creoneo