Súkromná základná škola Žilina           Paneurópska vysoká škola           Stredisko Záujmovej Činnosti           Súkromné slov.-angl. gymnázium Žilina           Akreditované programy

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV PEVŠ

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Štúdium na Paneurópskej vysokej škole je koncipované ako

3-ročné bakalárske štúdium (ukončené udelením akademického titulu "bakalár") a nadväzujúce
2-ročné inžinierske štúdium (ukončené udelením akademického titulu "inžinier"),
Štúdium sa člení na akademické roky a semestre.
Študijný program rozlišuje 3 skupiny predmetov: povinné, povinne voliteľné a výberové predmety.

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY

1. stupeň

Študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku
Študijný program: Ekonomika a manažment podnikania

2. stupeň

Študijný odbor: Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Štruktúra študijného programu "Ekonomika a manažment podnikania" Tento študijný program je študijným programom bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku a realizuje sa dennou i externou formou. Štúdium je rozdelené do troch akademických rokov. Akademický rok v tomto štúdiu je rozdelený na dva semestre. Štúdium trvá 6 semestrov. Štúdium končí záverečnou bakalárskou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej bakalárskej práce.
Podmienkou riadneho skončenia štúdia v tomto študijnom programe je dosiahnutie 180 kreditov, pričom pri tvorbe odporúčaného študijného plánu boli dodržané zásady vyhlášky o kreditnom systéme štúdia.
Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje študent sám v súlade so študijným poriadkom vysokej školy alebo v spolupráci so študijným poradcom, ktorého pre študentov Fakulty ekonómie a podnikania predstavuje prodekan pre pedagogickú činnosť, resp. vedúci gestorskej katedry.

Štruktúra študijného programu "Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania"
Tento študijný program je študijným programom inžinierskeho štúdia v študijnom odbore 3.3.18 Medzinárodné podnikanie a realizuje dennou i externou formou. Štúdium je dvojročné a je rozdelené do dvoch akademických rokov. Akademický rok v tomto štúdiu je rozdelený na dva semestre. Štúdium trvá 4 semestre. Štúdium končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba diplomovej práce. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v tomto študijnom programe je dosiahnutie 120 kreditov, pričom pri tvorbe odporúčaného študijného plánu boli dodržané zásady vyhlášky o kreditnom systéme štúdia.
Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje študent sám v súlade so študijným poriadkom vysokej školy alebo v spolupráci so študijným poradcom, ktorého pre študentov Fakulty ekonómie a podnikania predstavuje prodekan pre pedagogickú činnosť, prípadne vedúci gestorskej katedry.

Informácie o štúdiu na
FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA
Informácie o štúdiu na
FAKULTE PRÁVA
Súbory
na stiahnutie
NOVINKY
PEVŠ V ŽILINE – Externé štúdium
© 2010 - 2023 Hlava s.r.o. designed & powered by creoneo