Súkromná základná škola Žilina           Paneurópska vysoká škola           Stredisko Záujmovej Činnosti           Súkromné slov.-angl. gymnázium Žilina           Akreditované programy

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV PEVŠ

Všeobecná charakteristika študijného odboru
Medzinárodné podnikanie je študijným odborom - 3.3.18 - (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať činnosti s aplikáciou vedeckých metód poznania z oblasti zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií.

Študijný odbor Medzinárodné podnikanie sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 alebo v študijnom odbore 3.3.16. V podmienkach štúdia na tejto fakulte pôjde o ukončenie prvého stupňa v študijnom odbore 3.1.16 Ekonomika a manažment podniku.
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) Predpokladá sa, že uchádzač o 3. stupeň štúdia ukončil druhostupňové štúdium v študijnom odbore Medzinárodné podnikanie alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 alebo v študijnom odbore 3.1.16. Tretí stupeň sa predpokladá na Fakulte ekonomiky a podnikania pripraviť po vytvorení personálnych podmienok v krátkom čase.

Absolventi študijného odboru Medzinárodné podnikanie sú spô
sobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:
  • manažéra v oblasti realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií vo firmách, finančných inštitúciách, decíznej sfére a štátnej službe - 2. stupeň
  • vedeckého pracovníka v oblasti medzinárodných podnikateľských aktivít a riadiacich procesov - 3. stupeň.
Manažér v oblasti realizácie medzinárodno-podnikových operácií, resp. realizácie operácií medzinárodného podniku, je schopný vykonávať všetky výkonné, prípadné manažérske funkcie v predmetnej oblasti, pozná metódy realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií, je schopný kreovať a tvorivo aplikovať svoje poznatky pri riešení konkrétnych ekonomických problémov súvisiacich s medzinárodnými podnikateľskými aktivitami SR.

Vedecký pracovník v odbore Medzinárodné podnikanie ovláda vedecké metódy v predmetnej oblasti výskumu, je schopný vedecky analyzovať problémy a formulovať riešenia konkrétnych situácií firiem a ich adaptácie na vývoj vo vonkajšom ekonomickom prostredí.

Návrh zaradenia študijného programu "Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania" do sústavy študijných programov v rámci študijného odboru 3.3.18 " Medzinárodné podnikanie" vznikol v nadväznosti na uvedené požiadavky študijného odboru, za účelom zabezpečiť vzdelávanie a vedecký výskum v oblasti ekonomicko-podnikateľských vedných disciplín.

Informácie o štúdiu na
FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA
Informácie o štúdiu na
FAKULTE PRÁVA
Súbory
na stiahnutie
NOVINKY
PEVŠ V ŽILINE – Externé štúdium
© 2010 - 2023 Hlava s.r.o. designed & powered by creoneo