Súkromná základná škola Žilina           Paneurópska vysoká škola           Stredisko Záujmovej Činnosti           Súkromné slov.-angl. gymnázium Žilina           Akreditované programy

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV PEVŠ

FINANČNÉ PODMIENKY ŠTÚDIA NA FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA

Paneurópska vysoká škola stanovuje výšku školného na každý akademický rok, v závislosti od preukázateľných nákladov uskutočnenie študijného programu v prepočte na jedného študenta. Výška školného sa uverejňuje každoročne v podmienkach pre prijatie na štúdium na vysokej škole.

Školné za jeden akademický rok bakalárskeho štúdia bolo pre akademický rok 2010/2011 stanovené vo výške 2 000 Eur. Školné za jeden akademický rok inžinierskeho štúdia bolo pre akademický rok 2010/2011 stanovené vo výške 2 000 Eur.

Školné sa platí jednorázovo za celý akademický rok bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou. Za zaplatené sa školné považuje po tom, čo bola príslušná čiastka pripísaná na účet školy alebo bol predložený ústrižok poštovej poukážky. Študenti 1. ročníka a vyšších ročníkov sú povinní uhradiť školné v termíne do 31. augusta 2010.

Pri uhrádzaní školného je študent povinný uviesť správny variabilný symbol – desať miestne osobné číslo študenta, ktoré bolo študentovi pridelené a má ho uvedené v indexe, resp. na rozhodnutí o prijatí. Pri bankovom prevode sa identifikačné číslo študenta (variabilný symbol) mení nasledovne:

BEEP0XXXXX na 24000XXXXX

(napr. študent Peter Novák - kód študenta na rozhodnutí je: BEEP060101, potom variabilný symbol na príkaze na úhradu bude: 2400060101).

Toto číslo študent uvádza pri každej platbe. Ak nie je takýto variabilný symbol s číslom študenta uvedený správne, platbu nie je možno identifikovať a považovať za uhradenú. Pokiaľ za študenta platí firma, rodič, a pod. do poznámky je potrebné uviesť meno študenta, za ktorého sa školné uhrádza.

Identifikačné údaje pri prevodnom príkaze:
Názov účtu: Bratislavská akademická spoločnosť, n.o.
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Fakulta ekonómie a podnikania
Číslo účtu: 2626117103 / 1100
VS: 2400xxxxxx, viď horeuvedené
Poznámka: meno študenta

Pri cezhraničnej úhrade:
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2611 7103
BIC: TATRSKBX
Avízo: Meno študenta

Uchádzači o bakalárske a inžinierske štúdium zaplatia poplatok za podanie prihlášky vo výške 16,60 EUR poštovou poukážkou.
Poplatky sa spolu s podaním prihlášky na štúdium uhrádzajú poštovou poukážkou.

Identifikačné údaje pri platbe poštovou poukážkou:
Adresát: Bratislavská akademická spoločnosť, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.
Číslo účtu: 2 6 2 6 1 1 7 1 0 3/ 1100

Pri cezhraničnej úhrade
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2611 7103
BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 201011
V poznámke uviesť: meno uchádzača o štúdium


Informácie o štúdiu na
FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA
Informácie o štúdiu na
FAKULTE PRÁVA
Súbory
na stiahnutie
NOVINKY
PEVŠ V ŽILINE – Externé štúdium
© 2010 - 2024 Hlava s.r.o. designed & powered by creoneo