Súkromná základná škola Žilina           Paneurópska vysoká škola           Stredisko Záujmovej Činnosti           Súkromné slov.-angl. gymnázium Žilina           Akreditované programy

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV PEVŠ

Informácie o prijímacom konaní na 2. stupeň štúdia (inžiniersky)

Termín podania prihlášky na 2. stupeň do: 31.7.2011
Prihlášky priniesť osobne alebo zaslať poštou na adresu: HLAVA, s.r.o., Oravská cesta 11,
010 01 Žilina
Základné náležitosti prihlášky:

  • prihláška musí byť vyplnená a podpísaná uchádzačom o štúdium (tlačivo ŠEVT),
  • overená fotokópia diplomu (Bc.),
  • životopis podpísaný uchádzačom o štúdium,
  • výpis zo skúšok vykonaných v priebehu bakalárskeho štúdia potvrdený školou.

Uchádzači o inžinierske štúdium zaplatia poplatok za podanie prihlášky vo výške 16,60 EUR poštovou poukážkou na číslo účtu 2626117103/1100 (Tatrabanka, a.s.), variabilný symbol 201112. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu), na adresu: Bratislavská akademická spoločnosť, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.

Školné za jeden akademický rok inžinierskeho štúdia pre akademický rok 2011/2012 je stanovené vo výške 2.000 EUR


Informácie o štúdiu na
FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA
Informácie o štúdiu na
FAKULTE PRÁVA
Súbory
na stiahnutie
NOVINKY
PEVŠ V ŽILINE – Externé štúdium
© 2010 - 2024 Hlava s.r.o. designed & powered by creoneo