Súkromná základná škola Žilina           Paneurópska vysoká škola           Stredisko Záujmovej Činnosti           Súkromné slov.-angl. gymnázium Žilina           Akreditované programy

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV PEVŠ

Všeobecná charakteristika študijného odboru

Ekonomika a manažment podnikania je študijný program študijného odboru Ekonomika a manažment podniku.
Tento študijný odbor patrí do sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR a oblasť poznania (§ 50, ods.1 Zákona č. 131/2002 Z. z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51, ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť (kompetenciu) vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Študijný odbor Ekonomika a manažment podniku sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr., zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni bakalárskeho štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • druhom stupni inžinierskeho štúdia (Ing. alebo Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky,
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

  • Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu Bc. (podnikový ekonóm), ktorý je schopný riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku. Je schopný vykonávať stredné ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku .

   Po absolvovaní druhého stupňa (inžinierske, resp. magisterské štúdium), v ktorom dosahuje titul Ing. S profilom podnikový manažér - je schopný riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Má znalosti potrebné na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Je schopný vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista i špecialista. Je schopný formulovať podnikovú politiku a stratégiu.

   Po absolvovaní tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v tomto študijnom odbore (PhD - Manager Philosophie doctor) - ovláda vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku v prospech ekonomiky podniku. Je schopný vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o smerovaní podniku. Uplatní sa na výskumných pracoviskách, ktoré hľadajú nové teoretické poznatky ako základ riešenia problémov hospodárskej praxe.

   Fakulta ekonómie a podnikania zabezpečuje v tomto študijnom odbore len štúdium prvého- bakalárskeho štúdia, po úspešnom ukončení ktorého absolventi budú, podľa platných predpisov, môcť pokračovať na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v rámci študijného odboru 3.3.18 Medzinárodné podnikanie, so študijným programom Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania.


Informácie o štúdiu na
FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA
Informácie o štúdiu na
FAKULTE PRÁVA
Súbory
na stiahnutie
NOVINKY
PEVŠ V ŽILINE – Externé štúdium
© 2010 - 2024 Hlava s.r.o. designed & powered by creoneo